การกำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้ตามกฎหมาย
pdf

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย

เนื้อหา

   พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ในมาตรา 37 ได้วางหลักกฎหมายเอาไว้ว่าห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทำงาน ยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือ เข็นของหนัก เกินอัตราน้ำหนักตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ได้กำหนดให้นายจ้างใช้ลูกจ้างทำงานเหล่านี้ได้ ไม่เกินอัตราน้ำหนักโดยเฉลี่ย

อายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่ถึง 18 ปี

  • เด็กหญิง ยกของหนักได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
  • เด็กชาย ยกของหนักได้ไม่เกิน 25 กิโลกรัม

อายุเกิน 18 ปีขึ้นไป

  • เพศหญิง ยกของหนักได้ไม่เกิน 25 กิโลกรัม
  • เพศชาย ยกของหนักได้ไม่เกิน 55 กิโลกรัม

ในกรณีของหนักเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ ให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องทุ่นแรงที่เหมาะสม เช่น รถเข็น รถยก ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของลูกจ้าง


ผู้สอน :
ผู้เรียน :
ผลการเรียนรู้ :