ตลาดข้อมูล (Data Service Mart) ด้านลดน้ำสูญเสีย
pdf

วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อพัฒนาการรวมศูนย์ข้อมูลจากทุกระบบงานขององค์กรเข้าด้วยกัน ทั้งจัดเก็บ ประมวลผล และคัดกรองชุดข้อมูล
3.2 เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนการนำไปใช้ทำงานเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ สามารถนำเสนอในรูปแบบ Dashboard ให้ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจประกอบการตัดสินใจดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

เนื้อหา