ทำไมต้องใช้ Infographic ในการทำงาน Hard Skills ที่ต้องมีในยุคดิจิทัล
pdf

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของ กปน. เกี่ยวกับออกแบบอินโฟกราฟิกตามเอกลักษณ์องค์กรของ กปน. นำไปปรับใช้ในการทำงานของทุกหน่วยงานใน กปน.
2. เพื่อนำเสนอหลักสำคัญไปใช้ให้ออกแบบอินโฟกราฟิกให้คนอ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น และมีประสิทธิภาพในการสื่อสารทั้งภายในและภายนองค์กร
3. เพื่อนำแนวคิดงานมาปรับใช้ในการออกแบบง่ายขึ้น และดำเนินการทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนดในระยะเวลาที่จำกัด
4. เพื่อต่อยอดศักยภาพของบุคลากรของ กปน. ให้มีความสามารถรอบด้าน และต่อยอดความสามารถที่มีอยู่ให้เพิ่มขึ้น

เนื้อหา

opk-01.jpg

opk-02.jpg

opk-03.jpg

 

opk-04.jpg

opk-05.jpg

opk-06.jpg

ผลงานสอดคล้อง/สนับสนุนตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO)

KM มุ่งเป้า :

SO3 Sustainable Partnership สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยธรรมาภิบาลและสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การออกแบบ Infographic ปรับใช้ในการทำงานของทุกหน่วยงานใน กปน. เพื่อการสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น รวดเร็วและชัดเจน แก่บุคลากรภายในองค์กร ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปน.

SO2 Adaptive Organization ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์สำเร็จตามเวลาที่กำหนดในระยะเวลาที่จำกัด

SO5 + (Plus) การขยายธุรกิจเพื่อองค์กรแห่งความยั่งยืน

สร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขึ้นและเป็นที่น่าจดจำ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ เป็นมืออาชีพ
 

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. แนะนำการนำ Infographic ไปต่อยอดในงานของตนเองได้

2. แก้ไขปัญหาเรื่องข้อมูลซับซ้อนเของการประปา ให้มีประสิทธิภาพในการสื่อสารแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. นำแนวคิดและหลักการออกแบบ Infographic มาปรับใช้ให้คิดงานออกแบบง่ายขึ้น และดำเนินการทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนดในระยะเวลาที่จำกัด

4. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ กปน.

 

อ้างอิงองค์ความรู้จากภายนอกองค์กร

https://contentshifu.com/blog/avoid-copyright-issue-free-images,%20https:/digitaldday.com/review/6-free-stockphoto/

https://infographicthailand.com/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-infographic-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-9-layout/

https://talkatalka.com/blog/the-power-of-infographics/

https://www.makewebeasy.com/th/blog/what-is-seo/

https://www.pexels.com/th-th/

https://pixabay.com/th/

https://www.freepik.com/

 

อัลบั้มรูปภาพ


เอกสารประกอบ