การบันทึกค่าคุณภาพน้ำหลังการซ่อมท่อ
pdf

สรุปบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ (Executive Summary)

สภาพแวดล้อมทั่วไปของบุคคล หน่วยงาน องค์กร ภูมิประเทศ ฯลฯ /การวิเคราะห์สภาพปัญหาและปัจจัยส่งเสริมให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ

แนวทางการดำเนินการ (Processes) แสดงให้เห็นขั้นตอนที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (ผู้นำ กลยุทธ์ แผนงานกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า สารสนเทศ บุคคลากร กระบวนการปฏิบัติงานจริง แผนบริหารความเสี่ยง กฎความปลอดภัย องค์ความรู้เทคนิคที่ส่งผลความเป็นเลิศของกระบวนการ ฯลฯ)

หลังจากการซ่อมท่อต้องดำเนินการดังนี้

1. ระบายน้ำเพื่อล้างทำความสะอาดระบบท่อ

2. วัดค่าความขุ่น (ต่ำกว่า 1 NTU)

3. วัดค่าคลอรีนคงเหลือ (มากกว่า 0.2 mg/l)

4. บันทึกรูปถ่ายและค่าคุณภาพน้ำลงระบบ GIS Camera Reporter

ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ของกระบวนการแสดงข้อมูล/ตัวเลข เชิงเปรียบเทียบ (Benchmark) ก่อน-หลัง การดำเนินงาน และ/หรือ การเปรียบเทียบกับ หน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ โดยแสดงถึงความเป็นเลิศของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

วิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จ (Key Success Factor)

ข้อเสนอแนะ (Suggestions) /ข้อควรระวังในการนำไปใช้ (Do and Don't)


เอกสารประกอบ