การหาค่าระดับน้ำในแต่ละชั่วโมง
pdf

วัตถุประสงค์

เพื่อการคาดการณ์ระดับน้ำล่วงหน้าคร่าวๆ เพื่อเพิ่มระดับน้ำในถังเก็บน้ำ คาดการณ์ล่วงหน้า

เนื้อหา

วิธีการคิดคร่าวๆในการคำนวนระดับน้ำแต่ละชั่วโมง ตัวอย่าง 1000 ลูกบาศเมตร=10เซนติเมตร 
ตัวอย่าง 1 น้ำเข้า 15,000 ลบ.ม น้ำจ่าย 20,000 ลบ.ม ต่างกัน 5,000 ลบ.ม =ชั่วโมงต่อไประดับน้ำจะลดลง 50 ซม.
2 น้ำเข้า 18,000 ลบ.ม น้ำจ่าย 14,000 ลบ.ม ต่างกัน 4,000 ลบ.ม =  ชั่วโมงต่อไประดับน้ำจะเพิ่มขึ้น 40 ซม.
พิสูจน์ ตัวอย่าง
S__3874822.jpg

สูตร (น้ำเข้า-น้ำจ่าย)/9765 = ความสูงขึ้นหรือลดลง
= 11307-12666 =-1359 = -1359/9765 =-0.13
ดังรูปตัวอย่างระดับน้ำอยุ่ที่ 4.12-0.13=3.99
ระดับน้ำชั่วโมงถัดไปจะอยุ่ที่ 3.99

 


ผู้สอน : สรายุทธ บุญเกษม
ผู้เรียน : สิทธิโชค สังข์ทอง
ผลการเรียนรู้ : เข้าใจบทเรียนเป็นอย่างดี

อัลบั้มรูปภาพ