สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของการประปานครหลวงในประชาคมอาเซียน ตอนที่ 2
pdf

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่การสร้าง การคุ้มครอง และการนําทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และสังคม/ชุมชน/องค์กร

เนื้อหา

"การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา" 

ของการประปานครหลวง

ตอนที่ 2 เป็นบทความต่อเนื่องจากตอนที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอนที่ 2 นี้จะนำเสนอเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาของการประปานครหลวง ที่ได้ดำเนินการมาแล้วในช่วง พ.ศ. 2549-2558