สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของการประปานครหลวงในประชาคมอาเซียน ตอนที่ 1
pdf

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่การสร้าง การคุ้มครอง และการนําทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และสังคม/ชุมชน/องค์กร

เนื้อหา

“สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” 

“กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ” 

การประปานครหลวงมีการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะเรื่อง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการค้าระหว่างประเทศที่มีบทบาทมากขึ้น ในตอนที่ 1 นี้ ขอนำเสนอเกี่ยวกับความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และนโยบายของประเทศไทย รายละเอียดบทความในเอกสารไฟล์แนบ

 

*บทความฉบับนี้ เป็นบทความฉบับพิเศษ เผยแพร่ทางออนไลน์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558 นำมาเผยแพร่ใน Knowledge Management เพื่อให้พนักงานของการประปานครหลวงสามารถค้นคว้าได้ง่ายอย่างเป็นระบบ บทความฉบับนี้ เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา