เว็บไซต์การปฏิบัติงานของ กสล.ฝนส.
pdf

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องวัดคุณภาพน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ในแหล่งเดียวกันอย่างเป็นระบบ ให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา

เนื้อหา

*คำแนะนำ: หากเปิดจาก web browser อ่านจากซ้ายไปขวา และบนลงล่าง*


เอกสารประกอบ