ภารกิจการดำเนินงานของ กปน.
pdf

วัตถุประสงค์

เพื่อสื่อสารข้อมูลภารกิจของ กปน.

เนื้อหา

mwa_logo-circle.png

การประปานครหลวง (กปน.) มีภารกิจหลักในการผลิต และให้บริการน้ำประปาแก่ลูกค้าในพื้นที่บริการ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ สมุทรปราการ เพื่อให้บริการผู้ใช้น้ำรวม 2.5 ล้านครัวเรือน หรือประมาณ 12 ล้านคน โดยปัจจุบันมีโรงงานผลิตน้ำทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ โรงงานผลิตน้ำบางเขน โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ โรงงานผลิตน้ำสามเสน และโรงงานผลิตน้ำธนบุรี มีกำลังการผลิตน้ำรวม 6.3 ล้าน ลูกบาศก์เมตร/ วัน ซึ่งถือเป็นปริมาณที่มากสำหรับการผลิตน้ำใน 1 วัน

20210107b779907c8080551a737c029d768552a3102541-1024x768.jpg

image_kl1-mb.jpg

กปน. ควบคุมคุณภาพน้ำประปาตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) รวมถึง การพัฒนางานระบบประปาโดยเฉพาะโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 และ 10 เพื่อพัฒนาระบบผลิตและส่งน้ำ เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
สร้างเสถียรภาพ และความมั่นคงของระบบส่งน้ำ ให้ประชาชนมีน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง