โครงการยกระดับสมรรถนะนักจัดการความรู้ Super fa KM Boot Camp

โครงการยกระดับสมรรถนะนักจัดการความรู้ Super fa KM Boot Camp ช่วงที่ 3 , 10-11 สิงหาคม 2563
" KM + Design Thinking -----> Innovation"

โครงการยกระดับสมรรถนะนักจัดการความรู้ Super fa KM Boot Camp 
Learning point วันนี้ เรียนรู้วิธีที่ให้ได้มาซึ่ง VOC, Pain point ที่แท้จริง เพื่อนำมาสร้างนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ของลูกค้า/กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้กระบวนการ Design Thinking (Empathy- Define-Ideate-Prototype Test) ผ่าน การเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน

 

 

 

1598240691748.jpg