ทีมงาน KM Center เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเวที The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand นำเสนอในหัวข้อ แนวทางปฏิบัติที่ดี ที่เป็นเลิศ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการความรู้ การประปานครหลวง (ระบบ KM Portal)

     ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ทีมงาน KM Center เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเวที The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand นำเสนอในหัวข้อ แนวทางปฏิบัติที่ดี ที่เป็นเลิศ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการความรู้ การประปานครหลวง (ระบบ KM Portal)

     ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ เข้ารับฟัง และให้ความสนใจในระบบฐานข้อมูลการจัดการความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ การดำเนินงาน การขับเคลื่อนให้บุคลากรเข้าใช้งานระบบ KM Portal โดยในเวทีนี้ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมรับฟังการนำเสนอในครั้งนี้พร้อมให้ข้อเสนอแนะเป็นอย่างดี


อัลบั้มรูปภาพ