สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ของการประปานครหลวงผ่านระบบออนไลน์