ประชุมคณะกรรมการเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 6/2564 (รูปแบบออนไลน์)